§°§І§¦§Ў§Ї§Ґ§Ў-§Ї§°§Ј§°§і§ґ§Є / SPORT.RU. §®§Ъ§Э§С§Я§г§Ь§Ъ§Ы "§Є§Я§д§Ц§в" §У §г§Ц§Х§о§Ю§а§Ы §в§С§Щ §У §г§У§а§Ц§Ы §Ъ§г§д§а§в§Ъ§Ъ §Щ§С§У§а§Ц§У§С§Э §¬§е§Т§а§Ь §Є§д§С§Э§Ъ§Ъ.

"§Є§Я§д§Ц§в" ЁC "§±§С§Э§Ц§в§Ю§а" ЁC 3:1 (1:0, 2:1)

§¤§а§Э§н: 1:0 ЁC §ї§д§аЎд§° (26), 2:0 ЁC §ї§д§аЎд§° (77), 2:1 ЁC §ї. §®§е§Я§о§а§г (88), 3:1 ЁC §®§Ъ§Э§Ъ§д§а (90).

"§Є§Я§д§Ц§в": §Ё§е§Э§Ъ§а §і§Ц§Щ§С§в, §Ї§С§Ф§С§д§а§Ю§а, §І§С§Я§а§Ь§Ь§Ъ§с, §­§е§г§Ъ§а, §¬§Ъ§У§е, §·. §Ґ§Щ§С§Я§Ц§д§д§Ъ, §ґ. §®§а§д§д§С (§®§С§в§Ъ§Ф§С, 83), §і§д§С§Я§Ь§а§У§Ъ§й, §і§Я§Ц§Ы§Х§Ц§в (§®§Ъ§Э§Ъ§д§а, 87), §±§С§и§и§Ъ§Я§Ъ (§±§С§Я§Х§Ц§У, 61), §ї§д§аЎд§°.

"§±§С§Э§Ц§в§Ю§а": §і§Ъ§в§Ъ§Ф§е, §¬§С§г§г§С§Я§Ъ, §ї. §®§е§Я§о§а§г, §¤§а§с§Я (§¬§С§в§в§а§и§и§Ъ§Ц§в§Ъ, 24), §ў§С§Э§о§Х§Щ§С§в§Ц§д§д§Ъ, §±§С§г§д§а§в§Ц, §®§Ъ§Э§о§с§й§й§Ъ§а, §Ў§г§Ь§е§С (§®§Ъ§Ь§Ь§а§Э§Ъ, 55), §Ї§а§й§Ц§в§Ъ§Я§а, §Є§Э§Ъ§й§Ъ§й, §ї§в§Я§С§Я§Х§Ц§г (§±§Ъ§Я§Ъ§Э§о§с, 79).

§±§в§Ц§Х§е§б§в§Ц§Ш§Х§Ц§Я§Ъ§с: §Ў§г§Ь§е§С (26), §ї. §®§е§Я§о§а§г (52), §¬§С§в§в§а§и§и§Ъ§Ц§в§Ъ (69).

§µ§Х§С§Э§Ц§Я§Ъ§Ц: §ї. §®§е§Я§о§а§г (90).

29 §Ю§С§с. "§і§д§С§Х§Ъ§а §°§Э§Ъ§Ю§б§Ъ§Ь§а", 23.00.